Học tiếng Việt(ベトナム語学習):Các vấn đề phân biệt chủng tộc ở Nhật Bản(日本における人種差別問題)


Các vấn đề phân biệt chủng tộc ở Nhật Bản. (tập 1)     Ở xã hội Nhật Bản vẫn có nhiều vấn đề về phân […]

  • 19
  • 10
  • 9,539
  • 25,342
  • 400,254
  • 9,336