Học tiếng Việt(ベトナム語学習):Các vấn đề phân biệt chủng tộc ở Nhật Bản(日本における人種差別問題)


Các vấn đề phân biệt chủng tộc ở Nhật Bản. (tập 1)     Ở xã hội Nhật Bản vẫn có nhiều vấn đề về phân […]

  • 1,588
  • 89
  • 25,200
  • 40,999
  • 349,430
  • 8,027